Monday, 17 August 2009

วิธีการต่อคอมพิวเตอร์ 2 ตัว เพื่อโอนถ่ายข้อมูล โดยใช้สายครอส

ขั้นตอนการปฎิบัติโดยสรุป
  1. ปิด Firewall ทั้ง 2 เครื่อง
  2. สาย Cross (เวลาให้คนทำสายแลน ต้องบอกว่าเอาไปต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยกัน)
  3. Fix IP
สำหรับเครื่องที่ 1 ตั้งไอพีดังนี้
com1 IP : 192.168.1.1 SUB : 255.255.255.0

สำหรับเครื่องที่ 2 ตั้งไอพีดังนี้
com2 IP:192.168.1.2 SUB : 255.255.255.0
Gatway: 192.168.1.1

ลองใช้คำสั่ง Ping โดยไปที่ Start -> Run -> พิมพ์ cmd กดปุ่ม Enter
จากนั้นพิมพ์ ping 192.168.1.1 -t หากทำที่เครื่อง 192.168.1.2 (เครื่องที่ 2)
ถ้ามี Reply ก็เป็นว่าใช้ได้ ครับ จากนั้นก็ไปเปิดแชร์โฟลเดอร์ตามปกติ

No comments:

Post a Comment